+48 74 869 77 60
pl en de cs ru
ONLINE REZERVÁCIA ZKONTROLUJ TERMÍN

Ustanovení

Pravidla rezervace a hotelu

 

Předmět pravidel

 1. Pravidla určují zásady poskytování služeb, odpovědnosti a zdržování se v areálu hotelu a tvoří nedílnou součást smlouvy, k jejímuž uzavření dochází provedením rezervace, zaplacením zálohy nebo celé částky za pobyt v hotelu. Host provedením výše uvedených činností potvrzuje, že se seznámil s podmínkami pravidel a souhlasí s nimi.
 2. Pravidla platí pro všechny hosty zdržující se v areálu hotelu Verde Montana.
 3. Pravidla jsou dostupná k nahlédnutí na recepci hotelu, v každém hotelovém pokoji a také na webových stránkách hotelu www.verdemontana.pl

 

Rezervace

 1. Nutnou podmínkou provedení garantované rezervace právně zavazující hotel, která zachovává planost do 11.00 hodin následujícího dne, je úhrada zálohy ve výši 50 % hodnoty pobytu nebo 100 % hodnoty pobytu v případě zálohy za speciální akční pobyt na bankovní účet hotelu nebo je třeba uvést číslo kreditní karty, datum ukončení platnosti karty, kód CVC/CVV a jméno a příjmení majitele karty společně s plnou mocí k čerpání z karty.
 2. Speciální nabídkou se rozumí termín, mimo jiné tříkrálový víkend, Velikonoční svátky, prodloužený květnový víkend, víkend Božího těla, listopadový víkend, Vánoční svátky, Silvestr a jiné.
 3. Zálohu je třeba uhradit do 7 dnů od data provedení rezervace, ledaže na potvrzení rezervace je uveden jiný termín.
 4. V případě negarantované rezervace si hotel vyhrazuje možnost stornování rezervace po uplynutí 7 dnů od provedení rezervace nebo po uplynutí jiného termínu uvedeného v potvrzení rezervace.
 5. Za datum zaplacení se považuje datum připsání na bankovní účet hotelu Verde Montana – při platbě kartou se považuje okamžik úspěšné autorizace.
 6. Cena uvedená v potvrzení rezervace je cena konečná a závazná, úhrada zálohy, celé částky za pobyt nebo zahájení pobytu v hotelu je rovnoznačné s její akceptací.
 7. V případě vyúčtování pobytu fakturou je třeba uvést údaje o firmě v den úhrady. Jinak bude pobyt vyúčtován paragonem.
 8. Zúčtování transakce kreditní kartou a elektronickým převodem se uskutečňuje prostřednictvím Zúčtovacího centra Dotpay. V případě využití tohoto způsobu platby nelze měnit výši zálohy, uvedenou v potvrzení rezervace.
 9. Oznamujeme, že platby bankovním převodem po realizaci služeb neakceptujeme.
 10. Cena ubytování obsahuje (kromě určených balíčků a speciálních nabídek):
 • nocleh v komfortním pokoji
 • snídaně formou bufetu
 • neomezená možnost využívání vodního parku Zielona wySPA
 • dětský koutek opičí háj
 • venkovní dětské hřiště
 • fitness centrum
 • herna
 • kinosál
 • parkoviště

Děti do 3 let – pobyt v hotelu zdarma (bez nároku na lůžko a hotelové služby).

Děti 4–6 let – pobyt v hotelu (spí s rodiči) – příplatek za snídani 10 zl/den, příplatek za snídani a obědovečeři 30 zl/den.

Cena za rodinný pokoj se týká 2 dospělých osob a 2 dětí do 12 let, pokud jsou děti starší 12 let, je to třeba nahlásit a bude připočítán příslušný příplatek.

Dítě – osoba, která není starší 13 let.

 Hotel vybírá rekreační poplatek podle sazebníku Městského úřadu v Kudowie Zdroji, tj.: 4,00 zl/osobu/den, děti 0–15 let 2 zl, invalidé a  vojenští veteráni 2 zl.

Stornování rezervace

 1. Žádost o stornování rezervace se musí zaslat písemně, faxem nebo elektronickou poštou.
 2. Pokud host zruší rezervovaný pobyt, bude mu účtován storno poplatek ve výši:
 • do 30 dnů před datem plánovaného příjezdu – vrácení 100 % hodnoty zálohy,
 • zrušení do 14 dnů – vrací se 50 % hodnoty zálohy,
 • méně než 14 dnů se zaplacená částka nevrací,
 • v případě nedostavení se „no show“ bez zrušení rezervace se zaplacená částka nevrací.

Přihlášení a pobyt v hotelu

 1. Host pronajímající hotelový pokoj je povinen při přihlášení do hotelu předložit recepčnímu doklad s fotografií potvrzující jeho totožnost. Pokud odmítne předložit doklad způsobem umožňujícím přihlášení, recepční odmítne vydat klíč od pokoje.
 2. Věk dětí, které mají nárok na slevy a bezplatný pobyt, musí být potvrzen dokladem, ve kterém je uvedeno datum narození dítěte. Host je povinen předložit doklad k nahlédnutí. Pokud takový doklad nemá, nepřísluší mu slevy.
 3. Host je povinen zaplatit za ohlášený pobyt při přihlášení dokonce v případě, že provedl zálohu.
 4. V případě zkrácení pobytu v hotelu klientem je klient povinen uhradit kromě ceny zrealizovaného pobytu poplatek rovnající se 100 % ceny nezrealizovaného plánovaného pobytu. Zaplacené částky se nevracejí.
 5. Hotelové pokoje se pronajímají na dny pobytu.
 6. Den pobytu začíná v den nástupu od 14.00 hodin a končí v 11.00 hodin následujícího dne.
 7. Pokud host při pronájmu pokoje neuvedl délku pobytu, předpokládá se, že si pronajal pokoj na jeden den.
 8. Požadavek na prodloužení pobytu mimo termín ohlášený v den příjezdu musí host nahlásit na recepci do 10.00 hodin dne, ve kterém uplyne termín pronájmu pokoje, toto však není závazné pro hotel. Hotel zohlední požadavek na prodloužení pobytu podle vlastních možností.
 9. Neuvolnění pokoje nebo ponechání zavazadel po 12.00 hodině se považuje za prodloužení pobytu. V případě, že host uvolní pokoj po 12.00 hodině – počítačový program na recepci vypočítá platbu za další dobu pronájmu pokoje podle běžných cen.
 10. Host pronajímající pokoj nesmí předávat pokoj jiným osobám, dokonce, i když neuplynula doba, za kterou zaplatil.
 11. Nepřihlášené osoby se mohou zdržovat v hotelových pokojích v době od 7.00 do 22.00 hodin.
 12. Zdržování se nepřihlášených osob v hotelovém pokoji hosta po 22.00 hodině je rovnoznačné se souhlasem hosta pronajímajícího pokoj s úplatným dopsáním těchto osob na jeho pokoj. Dodatečné přihlášení každé osoby bude za aktuální cenu přistýlky pro dospělou osobu, podle ceníku dostupného na recepci hotelu.
 13. Děti mladší 13 let musí být po celou dobu pobytu v hotelu pod neustálým dohledem dospělých osob.
  Za chování dětí včetně způsobených škod odpovídají jejich zákonní zástupci.

Služby

 1. Hotel poskytuje služby v souladu se svým standardem. V případě výhrad týkajících se kvality služeb je host požádán o jejich okamžité nahlášení na recepci, což umožní reagovat hotelové obsluze.
 2. Reklamace budou vyřizovány pouze na písemnou žádost do 7 dnů od nahlášení reklamace.
 3. Hotel je povinen zajistit:
 • podmínky pro úplný a nevázaný odpočinek hosta;
 • bezpečnost pobytu, včetně: ochrany důvěrných údajů o hostu;
 • profesionální a přívětivou obsluhu v rámci všech služeb poskytovaných v hotelu;
 • úklid pokoje a provádění nezbytných oprav zařízení v nepřítomnosti hosta, a v jeho přítomnosti pouze tehdy, když s tím bude souhlasit.
 • účinnou službu z technického hlediska; pokud vzniknou závady, které nebudou moci být odstraněny, se hotel bude snažit – dle svých možností – vyměnit pokoj za jiný nebo vynahradit nepohodlí jiným způsobem.

Na přání hosta hotel poskytuje následující neplacené služby:

 • poskytování informací souvisejících s pobytem a cestováním;
 • buzení ve stanovenou hodinu;
 • úschovu peněz a cenných předmětů během pobytu hosta v hotelu;
 • úschovu zavazadel; hotel může odmítnout převzít zavazadlo v termínech jiných než termín pobytu hosta a věcí, které nesplňují podmínky osobního zavazadla.

Odpovědnost 

 1. V areálu hotelu, včetně hotelových pokojů, v souladu se zákonem ze dne 8. dubna 2010 o změně zákona o ochraně zdraví proti následkům užívání tabáku a tabákových výrobků a zákona o státní sanitární inspekci (Sb. zák. č. 81, částka 529) – platí celkový zákaz kouření cigaret a tabákových výrobků.
 2. Pokud host poruší zákaz, budou mu účtovány náklady na vymalování pokoje a zásah hasičů v případě zapnutí alarmového systému. V obou případech jsou to náklady 1.000 zl.
 3. V hotelu se dodržuje noční klid od 22.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne. V noční době hosté a osoby využívající hotelové služby jsou povinni se chovat tak, aby žádným způsobem nenarušovali klidný pobyt jiných osob.
 4. Host nese plnou hmotnou a právní odpovědnost za poškození veškerého druhu nebo zničení předmětu vybavení a hotelového zařízení vzniklé jeho vinou nebo vinou osob, které jej navštěvují.
 5. Odpovědnost hotelu z titulu ztráty nebo poškození věcí donesených hostem do hotelu upravují ustanovení čl. 846–849 občanského zákoníku. Odpovědnost hotelu je omezena, pokud tyto věci nebudou předány do úschovy na recepci. Hotel má právo odmítnout převzít do úschovy peníze, cenné papíry a cenné předměty, zejména cennosti a předměty mající vědeckou nebo uměleckou hodnotu, pokud tyto ohrožují bezpečnost nebo mají příliš vysokou hodnotu v poměru k velikosti nebo standardu hotelu anebo zabírají příliš mnoho místa.
 6. Hotel nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu automobilu ponechaného na monitorovaném hotelovém parkovišti.

Ostatní ujednání

 1.  Hotel může odmítnout ubytovat hosta, který během předchozího pobytu hrubě porušil pravidla a způsobil tak škodu na hotelovém majetku nebo hostům nebo újmu na zdraví hostům, zaměstnancům hotelu nebo jiným osobám zdržujícím se v hotelu anebo jiným způsobem narušil hotelový klid.
 2.  Veškeré poznámky týkající se polohy a vybavení pokojů budou vyřizovány podle možností a dostupnosti v hotelu.
 3. Osobní věci, které nechal odjíždějící host v hotelovém pokoji, budou zaslány na jeho náklady na jím uvedenou adresu. Pokud hotel nebude mít výslovný pokyn, uschová tyto předměty po dobu 3 měsíců.
 4. Hotel si vyhrazuje právo na změnu cen a používání zvláštního ceníku pro svátky, prázdniny, víkendy a prodloužené víkendy.
 5. Hotel nenese odpovědnost za dočasné nepohodlí nezávislé na hotelu, tj.: dočasný výpadek vody, topení, proudu a klimatizace nebo opravu nebo údržbu technických zařízení. Výše uvedené nepohodlí se hotel bude snažit co nejrychleji odstranit.